firma2_980_352

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2012 - Dygestoria

Płock, dn. 07.03.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2012
dot. wyboru Wykonawcy zamówienia polegającego na zakupie, dostawie i montażu
dygestoriów


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pachemtech Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 39
09-410 Płock


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż dygestoriów – szt.2
według specyfikacji Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 1.
Za montaż dygestorium w miejscu docelowym Zamawiający rozumie podłączenie
do istniejącego systemu wentylacyjnego budynku.
IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień 2012 r.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca podaje termin związania ofertą jednak nie krótszy niż 14 dni .
2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie powyższym rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przed złożeniem oferty, Zamawiający na życzenie Oferenta może udostępnić
pomieszczenie laboratoryjne celem dokonania wizji lokalnej oraz dokonania
pomiarów.
2. Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę zgodnie z podaną specyfikacją,
Zamawiający dopuszcza złożenie oferty wariantowej.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
5. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis KRS.
6. W ofercie należy podać:
- wartość oferty (netto oraz brutto) – uwzględniającą:
cenę jednostkową; koszt transportu; koszt montażu; system kontroli przepływu
powietrza
- termin realizacji
- okres i warunki gwarancji oraz serwisu
- warunki płatności
- termin ważności oferty
- rysunki, zdjęcia, szkice, certyfikaty
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty powinny być przesłane listownie na adres Zamawiającego z dopiskiem:
Płock, dn. 07.03.2012 r.
„Dostawa dygestoriów” – nie otwierać przed dniem otwarcia ofert tj. do dn.
16 marca 2012 r. do godz. 10:00 oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem
Oferenta.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert upływa dnia 16 marca 2012 roku, o godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone,
przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania.
VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja powołana przez Zarząd
Zamawiającego.
2. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które spełnią wszystkie
kryteria oceny formalnej:
a) oferta złożona terminie; ocena 0/1
b) podpisanie oferty przez uprawnioną osobę; ocena 0/1
c) podanie okresu ważności oferty; ocena 0/1
3. Ocenie merytorycznej będzie podlegała
a) cena netto, max 65 pkt.
b) termin realizacji, m ax 20 pkt.
c) długość okresu gwarancyjnego, max 15 pkt.
liczone według wzorów
- kryterium „cena”:
gdzie C – pkt., Cn – najniższa cena ze wszystkich ofert, Co – cena
oferty
- kryterium „termin realizacji”:
gdzie T – pkt., Tn – najkrótszy termin ze wszystkich ofert, To – termin
oferty
- kryterium „gwarancja”:
gdzie G – pkt., Go – długość okresu gwarancyjnego wg oferty
badanej, Gn – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert
RAZEM – R = C + T + G = max 100 pkt.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilość uzyskanych
punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych oferty celem
wyboru najkorzystniejszej oferty przed wybraniem wykonawcy zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego
w każdym momencie bez podania przyczyny.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela p. Sylwia Sobocińska, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy się kontaktować z p. Katarzyną
Bagadzińską, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Płock, dn. 07.03.2012 r.
2. Projekt może być współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Pachemtech poprzez
wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych dodatków wspomagających
wydobycie ropy naftowej i gazu”
Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
lub
Projekt może być współfinansowany przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Kredytu
Technologicznego 2007-2013.
w ramach Projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych
wielofunkcyjnych pakietów dodatków do olejów napędowych”
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013