firma2_980_352

Wykonanie, dostawa i montaż mebli kuchennych

Płock, dn. 07.03.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/03/2012
dot. wyboru Wykonawcy zamówienia polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu mebli
do pomieszczeń kuchenno – socjalnych
I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pachemtech Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 39
09-410 Płock


II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli do
pomieszczeń kuchenno – socjalnych według specyfikacji Zamawiającego,
stanowiącej załącznik nr 1.
IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień/maj 2012 r.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca podaje termin związania ofertą jednak nie krótszy niż 14 dni.
2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie powyższym rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przed złożeniem oferty, Zamawiający na życzenie Oferenta może udostępnić
pomieszczenia celem dokonania wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów.
2. Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę zgodnie z podaną specyfikacją.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
5. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis KRS.
6. W ofercie należy podać:
- wartość oferty (netto oraz brutto) tj. cena wraz z obmiarem, dowozem i
montażem
- termin realizacji tj. czas liczony od złożenia zamówienia do momentu montażu
mebli
- okres i warunki gwarancji
- warunki płatności
- termin ważności oferty
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty powinny być przesłane listownie na adres Zamawiającego z dopiskiem:
„Dostawa mebli do pomieszczeń kuchenno – socjalnych” – nie otwierać przed
dniem otwarcia ofert tj. do dn. 21 marca 2012 r. do godz. 10:00 oraz opatrzone
nazwą i dokładnym adresem Oferenta.
Płock, dn. 07.03.2012 r.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa dnia 21 marca 2012
roku, o godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone,
przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania.
VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja powołana przez Zarząd
Zamawiającego.
2. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które spełnią wszystkie
kryteria oceny formalnej:
a) oferta złożona w terminie; ocena 0/1
b) podpisanie oferty przez uprawnioną osobę; ocena 0/1
c) podanie okresu ważności oferty; ocena 0/1
3. Ocenie merytorycznej będzie podlegała
a) cena netto, max 80 pkt.
b) termin realizacji, max 10 pkt.
c) długość okresu gwarancyjnego, max.10 pkt.
- kryterium „cena netto C”:
ܥ =
∗ 80, gdzie Cn – najniższa cena netto ze wszystkich ofert, Co – cena netto
oferty
- kryterium „termin realizacji T”:
ܶ =
∗ 10, gdzie Tn – najkrótszy termin realizacji ze wszystkich ofert, T
o –
termin realizacji oferty
- kryterium „gwarancja G”:
ܩ =
∗ 10, gdzie Gn – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert, Go –
długość okresu gwarancyjnego oferty
RAZEM (C + T + G) = max 100 pkt.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilość uzyskanych
punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych oferty celem
wyboru najkorzystniejszej oferty przed wybraniem wykonawcy zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego
w każdym momencie bez podania przyczyny.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Mazurowska, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy się kontaktować z p. Marzeną
Mazurowską, e mail – jak w p-cie 1.
2. Zamówienie może być współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Płock, dn. 07.03.2012 r.
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Pachemtech poprzez
wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych dodatków wspomagających
wydobycie ropy naftowej i gazu”
Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
lub
Zamówienie może być współfinansowane przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Kredytu
Technologicznego 2007-2013.
w ramach Projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych
wielofunkcyjnych pakietów dodatków do olejów napędowych”
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013