firma2_980_352

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

Płock, dn. 11.03.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/03/2012
dot. wyboru Wykonawcy zamówienia polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu mebli
do pokoju laboratoryjnego


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pachemtech Sp. z o.o.
ul. Ossowskiego 39
09-410 Płock
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montażmebli do pokoju
laboratoryjnego według specyfikacji Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 1,
w pokoju laboratoryjnym, którego poglądowy obraz umeblowania został
przedstawiony w Załączniku nr 2.
IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia: kwiecień2012 r.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca podaje termin związania ofertąjednak nie krótszy niż14 dni.
2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie powyższym rozpoczyna sięwraz z
upływem terminu składania ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Przed złożeniem oferty, Zamawiający na życzenie Oferenta może udostępnić
pomieszczenia celem dokonania wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów.
2. Oferent ma prawo złożyćjednąofertęzgodnie z podanąspecyfikacją.
3. Ofertęnależy sporządzićw języku polskim.
4. Oferta musi byćpodpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
5. Do oferty należy dołączyćaktualne zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis KRS.
6. W ofercie należy podać:
- wartośćoferty (netto oraz brutto) tj. cena wraz z obmiarem, dowozem i
montażem
- termin realizacji tj. czas liczony od złożenia zamówienia do momentu montażu
mebli
- okres i warunki gwarancji
- warunki płatności
- termin ważności oferty
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty należy składaćosobiście, drogąlistownąlub za pośrednictwem poczty
elektronicznej.
Oferty w wersji papierowej powinny byćzłożone w zamkniętej kopercie z
dopiskiem: „Dostawa mebli labolatoryjnych” – nie otwieraćprzed dniem
Płock, dn. 11.03.2012 r.
otwarcia kopert, tj. do dnia 16.03.2012 r.oraz opatrzone nazwąi dokładnym
adresem Oferenta.
Oferty w wersji elektronicznej należy przesłaćna adres mailowy:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. formacie pliku PDF zabezpieczonego hasłem, w temacie
wiadomości należy wpisać „Dostawa mebli labolatoryjnych”, do dnia
nadsyłania ofert. Hasło do pliku należy przesłaćna ten sam adres mailowy w dniu
16 marca 2012 r. po godz. 10:00.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa dnia 16 marca 2012
roku, o godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostanąodrzucone,
przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania.
VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja powołana przez Zarząd
Zamawiającego.
2. Do oceny merytorycznej zostanązakwalifikowane oferty, które spełniąwszystkie
kryteria oceny formalnej:
a) oferta złożona w terminie; ocena 0/1
b) podpisanie oferty przez uprawnionąosobę; ocena 0/1
c) podanie okresu ważności oferty; ocena 0/1
3. Ocenie merytorycznej będzie podlegała
a) cena netto, max 80 pkt.
b) termin realizacji, max 10 pkt.
c) długośćokresu gwarancyjnego, max.10 pkt.
- kryterium „cena netto C”:
, gdzie C
n
– najniższa cena netto ze wszystkich ofert, C
o – cena netto
oferty
- kryterium „termin realizacji T”:
gdzie T
n
– najkrótszy termin realizacji ze wszystkich ofert, T
o –
termin realizacji oferty
- kryterium „gwarancja G”:
gdzie G
n
– najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert, G
o

długośćokresu gwarancyjnego oferty
RAZEM (C + T + G) = max 100 pkt.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilośćuzyskanych
punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądaćwyjaśnieńdotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych oferty celem
wyboru najkorzystniejszej oferty przed wybraniem wykonawcy zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego
Płock, dn. 11.03.2012 r.
w każdym momencie bez podania przyczyny.
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Mazurowska, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy siękontaktowaćz p. Marzeną
Mazurowską, e mail – jak w p-cie 1.
2. Zamówienie może byćwspółfinansowane przez UnięEuropejskąze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
w ramach projektu: „Zwiększenie konkurencyjności firmy Pachemtech poprzez
wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych dodatków wspomagających
wydobycie ropy naftowej i gazu”
Działanie 1.5 Rozwój Przedsiębiorczości
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
lub
Zamówienie może byćwspółfinansowane przez UnięEuropejskąze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Kredytu
Technologicznego 2007-2013.
w ramach Projektu: „Wdrożenie technologii produkcji innowacyjnych
wielofunkcyjnych pakietów dodatków do olejów napędowych”
Działanie 4.3 Kredyt Technologiczny
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013