firma2_980_352

Dostawa i instalacja aparatury badawczej.

Płock, dn. 04.07.2012 r.
ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/07/2012
dot. wyboru Wykonawcy zamówienia polegającego na dostawie i instalacji aparatury
badawczej oraz szkolenia personelu.


I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pachemtech Sp. z o.o.
ul. Kobiałka 7a
09-411 Płock
II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja aparatury badawczej oraz
wyposażenia według specyfikacji Zamawiającego, stanowiącej załącznik nr 1 oraz
przeprowadzenie szkolenia personelu Zamawiającego.
IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA
Przewidywany termin realizacji zamówienia: wrzesień/październik 2012 r.
V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1. Wykonawca podaje termin związania ofertą jednak nie krótszy niż 14 dni.
2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie powyższym rozpoczyna się wraz z
upływem terminu składania ofert.
VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1. Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę zgodnie z podaną specyfikacją, lub ofertę
częściową na posiadane przez niego wyposażenie.
2. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we
właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.
3. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej lub odpis KRS.
4. W ofercie należy podać:
- wartość oferty (netto oraz brutto) tj. cena wraz z dowozem, montażem, instalacją
i szkoleniem personelu (tam gdzie to zasadne), w PLN dla pojedynczych
aparatów/wyposażenia
- opis i cenę materiałów eksploatacyjnych, jeśli dotyczy
- termin dostawy, w tygodniach
- okres i warunki gwarancji
- warunki płatności
- termin ważności oferty
- warunki serwisu pogwarancyjnego
- specyfikacja techniczna, opisy, zdjęcia, referencje.
5. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa dnia 17 lipca 2012
roku, o godz. 10:00.
2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone,
Płock, dn. 04.07.2012 r.
przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma
data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania.
3. Oferty można składać osobiście lub listownie, ewentualnie drogą elektroniczną
według p.4 niniejszego ustępu.
4. Oferty w wersji elektronicznej powinny być złożone w pliku PDF do dnia 17 lipca
2012 r. do godz. 10:00 na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w
temacie: „Dostawa aparatury badawczej/wyposażenia”. Plik powinien być
zabezpieczony hasłem, które należy przesłać oddzielnym mailem po godz. 10:00.
VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT
1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja powołana przez Zarząd
Zamawiającego.
2. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które spełnią wszystkie
kryteria oceny formalnej:
a) oferta złożona w terminie; ocena 0/1
b) podpisanie oferty przez uprawnioną osobę; ocena 0/1
c) podanie okresu ważności oferty; ocena 0/1
3. Ocenie merytorycznej będzie podlegała
a) cena netto, max 90 pkt.
b) długość okresu gwarancyjnego, max.10 pkt.
- kryterium „cena netto C”:
, gdzie Cn
– najniższa cena netto ze wszystkich ofert, C
o
– cena netto
oferty
- kryterium „gwarancja G”:
gdzie G
n
– najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert, G
o

długość okresu gwarancyjnego oferty
RAZEM (C + G) = max 100 pkt.
4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilość uzyskanych
punktów.
5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących
treści złożonych ofert.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo:
- negocjacji warunków cenowych oferty celem wyboru najkorzystniejszej oferty
przed wybraniem wykonawcy zamówienia
- odstąpienia od postępowania przetargowego w każdym momencie bez podania
przyczyny
- zakupu wybranych aparatów z załącznika nr 1
IX. DODATKOWE INFORMACJE
1. Dodatkowych informacji udziela p. Marzena Mazurowska, e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., nr tel. 024 367 25 05.