firma2_980_352

Wykonanie, dostawa i montaż mebli laboratoryjnych

Przetarg zozstrzygnięty w dniu 10.01.2014

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013   Płock, dn. 13.12.2013

dot. wyboru Wykonawcy zamówienia polegającego na wykonaniu, dostawie i montażu mebli do 2 pomieszczeń laboratoryjnych

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Pachemtech Sp. z o.o.
ul. Kobiałka 7a
09-411 Płock

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa i montaż mebli do 2 pomieszczeń laboratoryjnych.

IV. TERMIN WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA

Przewidywany termin realizacji zamówienia: styczeń-luty 2014 r.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca podaje termin związania ofertą jednak nie krótszy niż14 dni.

2. Bieg terminu, o którym mowa w punkcie powyższym rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Przed złożeniem oferty, Zamawiający na życzenie Oferenta może udostępnić  pomieszczenia celem dokonania wizji lokalnej oraz dokonania pomiarów.

2. Oferent ma prawo złożyć jedną ofertę zgodnie z podaną specyfikacją.

3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.

4. Oferta musi być podpisana zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

5. Do oferty należy dołączyć aktualne zaświadczenie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis KRS.

6. W ofercie należy podać:

- wartość oferty (netto oraz brutto) tj. cena wraz z obmiarem, dowozem i montażem

- termin realizacji tj. czas liczony od złożenia zamówienia do momentu montażu mebli

- okres i warunki gwarancji

- warunki płatności

- termin ważności oferty

7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

8. Oferty należy składać osobiście, drogą listowną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Oferty w wersji papierowej powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dostawa mebli labolatoryjnych" – nie otwierać przed dniem otwarcia kopert, tj. do dnia 10.01.2014 r.” oraz opatrzone nazwą i dokładnym adresem Oferenta.

Oferty w wersji elektronicznej należy przesłać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w formacie pliku PDF zabezpieczonego hasłem, w temacie wiadomości należy wpisać „Dostawa mebli laboratoryjnych", do dnia 10.01.2014, do godz. 11:00.  Hasło do pliku należy przesłać na ten sam adres mailowy w dniu 10.01.2014 po godz. 12:00 ale przed godz. 14:00

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Termin składania ofert w siedzibie Zamawiającego upływa dnia 10.01.2014, o godz. 11:00

2. Wszystkie oferty otrzymane po wymienionym wyżej terminie zostaną odrzucone, przy czym decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data oraz godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data wysłania.

VIII. KRYTERIA OCENY I WYBÓR OFERT

1. Oceny formalnej i merytorycznej dokona Komisja powołana przez Zarząd Zamawiającego.

2. Do oceny merytorycznej zostaną zakwalifikowane oferty, które spełnią wszystkie kryteria oceny formalnej:

a) oferta złożona w terminie; ocena 0/1

b) podpisanie oferty przez uprawnioną osobę; ocena 0/1

c) podanie okresu ważności oferty; ocena 0/1

3. Ocenie merytorycznej będzie podlegała

a) cena netto, max 80 pkt.

b) termin realizacji, max 10 pkt.

c) długość okresu gwarancyjnego, max.10 pkt.

- kryterium „cena netto C": 

C=Cn/C0

, gdzie

Cn – najniższa cena netto ze wszystkich ofert,

 Co – cena netto oferty

- kryterium „termin realizacji T":

T=Tn/To

gdzie

Tn – najkrótszy termin realizacji ze wszystkich ofert,

To  – termin realizacji oferty

- kryterium „gwarancja G":

G=Gn/Go

gdzie

Gn – najdłuższy okres gwarancji ze wszystkich ofert,

Go – długość okresu gwarancyjnego oferty

RAZEM (C + T + G) = max 100 pkt.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa łączna ilość uzyskanych punktów.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji warunków cenowych oferty celem wyboru najkorzystniejszej oferty przed wybraniem wykonawcy zamówienia.

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od postępowania przetargowego w każdym momencie bez podania przyczyny.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

1. Dodatkowych informacji udziela p. Jolanta Kowalczyk – E-mail: Jolanta. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Marzena Mazurowska -  E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

W celu uzgodnienia terminu wizji lokalnej należy się kontaktować  jak w p-cie 1.

 

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 

Załacznik 1 - pok nr 1

Załacznik 2 - pok nr 2