firma2_980_352

OGŁOSZENIE O WYNIKU ZAMÓWIENIA PRZETARGOWEGO Pachemtech_BR_1_05_2017

o wartości zamówienia przekraczającej 50 tys. PLN netto

z dnia 1.06.2017

Zamówienie dotyczyło wykonania badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby realizacji wymienionego poniżej Projektu w związku z:
• ogłoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro -, małych i średnich przedsiębiorców, zwanym dalej: „Konkursem_1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka MŚP”
• zamiarem realizacji przez Zamawiającego Projektu „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”, na który to Projekt Zamawiający chce pozyskać dofinansowanie ze środków Konkursu_1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka MŚP.

Niniejsze postępowanie prowadzono zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 z 16 grudnia 2016 r.

Wykonawca wybrany do realizacji zamówienia:

INSTYTUT NAFTY I GAZU
Państwowy Instytut Badawczy
ul. Lubicz 25 A,
31-503 Kraków

Oferta spełniała wszystkie wymagania Zamawiającego i uzyskała łącznie we wszystkich kryteriach maksymalną ilość 100 pkt..