Przetargi archiwalne

Dostawa składników instalacji pilotażowej (montaż orurowania i podestów obsługowych)

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

Spółka Pachemtech Sp. z o.o. zaprasza do udziału w postępowaniu przetargowym na dostawę składników instalacji pilotażowej (montaż orurowania i podestów obsługowych) w związku z realizowanym projektem pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Informujemy również, że termin składania ofert mija w dniu 17 sierpnia o godz. 14.00.

Szczegóły postępowania w ogłoszeniu i załącznikach dostępnych pod linkiem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1257832

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) będzie dostępny potencjalnym Oferentom po złożeniu oświadczenia o poufności.

Opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla instalacji pilotażowej

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

PACHEMTECH Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

W związku z realizacją Projektu Spółka prowadzi postępowanie w celu wyboru dostawcy usług w projektowych w zakresie opracowania warunków ochrony przeciwpożarowej dla budowanej instalacji pilotażowej, zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Warszawa, 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4).

Prosimy o złożenie oferty na usługę obejmującą:

Część nr 1

· ocena zgodności wykonania instalacji z przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej

· analiza możliwości usytuowania instalacji doświadczalnej (pilotażowej) na terenie działki będącej w posiadaniu Zlecającego;

· opracowanie warunków ochrony przeciwpożarowej dla przedmiotowej instalacji;

· konsultacje i uzgodnienie dokumentacji związanej z przedmiotową instalacją niezbędną do uzyskania zezwolenia na użytkowanie;

Część nr 2

· ocena stref zagrożenia wybuchem.

 

Instalacja składa się z mn. z:

· 2 zbiorników manipulacyjnych, poziomych, dwupłaszczowych, dwukomorowych, o pojemności ok. 7,5 m3, zaopatrzonych w tace ociekowe; maksymalne ciśnienie pracy 2 bar, pracujące w temperaturze otoczenia (od -20 oC do +50 oC)

· mieszalnika dwupłaszczowego, pionowego, wyposażonego w mieszadło, płaszcz grzewczy, o pojemności ok. 6 m3, maksymalne ciśnienie pracy 2 bar, pracujący w temperaturze otoczenia (od -20 oC do +50 oC)

· układu wody chłodzącej z pompą obiegową i wentylatorem,

· rotacyjnej pompy procesowej o wydajności 20 m3/h

· instalacja zlokalizowana na utwardzonej tacy o wymiarach ok. 120 m2.

W aparatach stosowane będą surowce i produkty ciekłe, mieszaniny na bazie węglowodorów (np. toluen, ksylen, benzyna ekstrakcyjna, metanol, Solvent A170 lub woda) o własnościach w granicach:

· - temperatura wrzenia: od 65 do 180 0C

· - temperatura samozapłonu: powyżej 280 oC

· - temperatura rozkładu: nie dotyczy

· - temperatura zapłonu: < 20 0C

· - ciepło właściwe: < 4,19 kJ/kgK

· - lepkość surowców : od 0,8 do 200 mPa s

· - prężność par: < 120 hPa w 20 0C

· - gęstość: od 0,78 do 0,96 g/cm3

· - DGW: > 1,0 % v/v

· - gęstość względna gazu lub pary odniesiona do powietrza od 1,11 do 4,6

· - pH : od 3 do 14

Krótki opis procesu technologicznego:
Do mieszalnika za pomocą pompy procesowej wprowadzane będą surowce ze zbiorników manipulacyjnych lub zbiorników DPPL.
Ilość surowców, zgodna z zapisami w Karcie Technologicznej Produktu, odmierzana będzie za pomocą wagi tensometrycznej na której jest posadowiony reaktor – mieszalnik oraz przepływomierza masowego.
Zawartość mieszalnika mieszana jest przez czas i z intensywnością określoną w Karcie Technologicznej Produktu.
Temperatura procesu utrzymywana jest za pomocą układu wody gorącej (podgrzewanie) lub wody zimnej (chłodzenie) na poziomie określonym w Karcie Technologicznej Produktu.
Po zakończenia procesu produkt przetłacza się pompą procesową do zbiorników manipulacyjnych lub zbiorników DPPL.
Surowce przyjmuje się do instalacji a produkt wydaje się z instalacji pompą procesową poprzez licznik masowy
Zbiorniki manipulacyjne podgrzewa się, aby utrzymywać surowce i produkty w odpowiedniej temperaturze.

 

Oferta winna zawierać:

· cenę ryczałtową netto,

· warunki płatności,

· termin przystąpienia do realizacji zlecenia oraz termin zakończenia prac.

· Zamawiający wyraża zgodę na składanie ofert częściowych (Cześć nr 1 lub Część nr 2).

 

Oferta winna być przesłana na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w terminie do 31 marca 2020, do godz. 12.00.
Osobą do kontaktu i odpowiedzi na pytania jest Adam Wiśniewski, tel. 739-040-403.

Montaż aparatów i przygotowania terenu utwardzonego dla instalacji pilotażowej

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

PACHEMTECH Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
W związku z realizacją Projektu Spółka prowadzi postępowanie w celu wyboru dostawcy usługi montażu aparatów i przygotowania terenu utwardzonego dla budowanej instalacji pilotażowej, zgodnie z zasadami określonymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”, Warszawa, 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4).

Prosimy o złożenie oferty na usługę obejmującą:
• demontaż istniejącego podłoża z kostki betonowej, przygotowanie terenu;
• wykonanie posadzki betonowej o powierzchni do 90 m2 o grubości min 25 cm;
• montaż obrzeży i podjazdów zgodnie z ustaleniami ze Zlecającym;
• posadowienie i montaż 3 aparatów (2 zbiorniki dwukomorowe poziome waga po ok. 6 t i mieszalnik pionowy o wadze ok. 4 t);
• Zamawiający przesyła w załączeniu przedmiar na realizację utwardzenia terenu;
• Zamawiający udostępni teren do wizji lokalnej, rysunki aparatów i plan ich rozmieszczenia na żądanie Oferenta, po podpisaniu zobowiązania o poufności.
• Termin przystąpienia do prac 1 kwietnia 2020.

Oferta winna zawierać:
• cenę ryczałtową netto za komplet wykonanych prac,
• warunki płatności,
• termin zakończenia prac.
Kryterium wyboru dostawcy usługi będzie cena.

Przedmiary (załącznik)

Oferta winna być przesłana do dnia 30 marca 2020 do godz. 12.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osobą do kontaktu i odpowiedzi na pytania jest Adam Wiśniewski, tel. 739-040-403.

Informacja o wynikach postępowania przetargowego - Dostawa elementów instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)”

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

W związku z zakończeniem postępowania nr 2019/10/01 o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu wyłonienia Dostawcy/Dostawców składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.:

„Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)”

Zespół oceniający informuje, że dokonał wyboru dostawców dla poszczególnych części zamówienia wymienionych w SOPZ. Wybrano Oferentów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów przy ocenie każdej z części odrębnie.
Poniżej informacje o dostawcach wybranych, zgodnie z pkt. 6.5.2. ppkt. 18. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019:
a)    Część 1, Zbiornik manipulacyjny nr 1, dostawca  Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
b)    Część 2, Zbiornik manipulacyjny nr 2, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
c)    Część 3, Reaktor-mieszalnik, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 137 760,00 PLN brutto;
d)    Część 4, Pompa załadunkowo-rozładunkowa, dostawca Boerger Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za cenę 96 987,05 PLN brutto
e)    Część 5, Przepływomierz masowy, dostawca  Krohne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za cenę 30 750,00 PLN brutto
f)    Część 6, Chłodnica powietrzna, dostawca Hennlich sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, za cenę 33 373,98 PLN brutto.

Szczegóły postępowania opublikowano na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211666