ZAMÓWIENIE PRZETARGOWE Pachemtech_BR_1_05_2017

z dnia 16.05.2017

Rodzaj procedury
Otwarta
Przedmiot zamówienia
Zamówienie dotyczy wykonania badań przemysłowych oraz prac rozwojowych na potrzeby realizacji wymienionego poniżej Projektu w związku z:

  • ogłoszeniem przez NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU naboru wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Priorytet I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 - Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Konkurs 1/1.1.1/2017 – konkurs dla mikro -,małych i średnich przedsiębiorców, zwanym dalej: „Konkursem_1/1.1.1/2017 Szybka ścieżka MŚP"
  • zamiarem realizacji przez Zamawiającego Projektu „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazuziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ściekóww przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym", na który to Projekt Zamawiającychce pozyskać dofinansowanie ze środków Konkursu_1/1.1.1/2017 Szybka ścieżkaMŚP

 Termin skladania ofert

31.05.2017 godz. 14:00

 

Specyfikacja zamówienia do pobrania