Przetargi aktualne

Zapraszamy do udziału w następujacych przetargach

Informacja o wynikach postępowania przetargowego - Dostawa elementów instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.: „Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)”

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

 

W związku z zakończeniem postępowania nr 2019/10/01 o udzielenie zamówienia prowadzonego w celu wyłonienia Dostawcy/Dostawców składników instalacji pilotażowej niezbędnych do realizacji zadania pn.:

„Budowa instalacji pilotażowej w firmie Pachemtech (5)”

Zespół oceniający informuje, że dokonał wyboru dostawców dla poszczególnych części zamówienia wymienionych w SOPZ. Wybrano Oferentów, którzy uzyskali maksymalną ilość punktów przy ocenie każdej z części odrębnie.
Poniżej informacje o dostawcach wybranych, zgodnie z pkt. 6.5.2. ppkt. 18. „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” z dnia 22 sierpnia 2019:
a)    Część 1, Zbiornik manipulacyjny nr 1, dostawca  Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
b)    Część 2, Zbiornik manipulacyjny nr 2, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 146 370,00 PLN brutto;
c)    Część 3, Reaktor-mieszalnik, dostawca Metal Zbiorniki Norbert Tomaszewski z siedzibą w Jarocinie, za cenę 137 760,00 PLN brutto;
d)    Część 4, Pompa załadunkowo-rozładunkowa, dostawca Boerger Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, za cenę 96 987,05 PLN brutto
e)    Część 5, Przepływomierz masowy, dostawca  Krohne Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, za cenę 30 750,00 PLN brutto
f)    Część 6, Chłodnica powietrzna, dostawca Hennlich sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie, za cenę 33 373,98 PLN brutto.

Szczegóły postępowania opublikowano na stronie https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1211666