Przetargi aktualne

Zapraszamy do udziału w następujacych przetargach

Rozstrzygniecie przetargu dotyczącego Audytu Projektu POIR.01.01.01-00-0377/17

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

Notatka nr 1

z wyboru Oferenta w postępowaniu 2022_24

mającego na celu wybór Dostawcy usługi Audytu zewnętrznego Projektu. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 1. Postępowanie realizowane było zgodnie z Procedurą ogólną nr PO-19, tryb zapytania o cenę, kryterium oceny ofert była najniższa cena netto.
 2. Opracowane na podstawie Zapotrzebowania nr 2022_24 Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 13 maja 022 na stronie internetowej Spółki oraz przesłany drogą mailową do 3 znanych potencjalnych Oferentów:
 3. W wyniku prowadzonego postępowania do dnia 23 maja 2022, wpłynęły dwie oferty przesłane drogą mailową:
 • dnia 18-05-2022, Kancelaria Audytorska Krzysztof Rychtel na kwotę 10 999,00 pln netto (13 528,77 pln brutto)
 • dnia 20-05-2022, ADD VALUE Waldemar Karpiński na kwotę 8 000,00 pln netto (9 840,00 brutto)
 1. Po analizie ofert i załączników, stwierdzono, że obydwie oferty są ważne, a oferenci nie są związani z Zamawiającym kapitałowo.
 2. Po analizie ofert, jako Dostawcę usługi audytu wybrano firmę ADD VALUE Waldemar Karpiński za kwotę 8 000,00 (osiem tysięcy) pln netto (kryterium najniższej ceny).
 3. Do wybranego oferenta zostanie przesłane Zlecenie, a informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki.

24 maja 20220.

 • Notatkę opracował : Adam Wiśniewski
 • Notatkę zatwierdził: Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski,

Zapytanie ofertowe dotyczące Audytu Projektu POIR.01.01.01-00-0377/17

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

Rozstrzygnięcie Przetargu poniżej

 

z dnia 13 maja 2022

PACHEMTECH Sp. z o.o. realizuje projekt pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.
Nr Projektu POIR.01.01.01-00-0377/17.

W związku z realizacją Projektu Spółka prowadzi postępowanie nr 2022_24 w celu wyboru dostawcy usługi audytu zewnętrznego zgodnie z zasadami określonymi w pkt. 6.5. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Warszawa, 22 sierpnia 2019 r. (MIiR/2014-2020/12(4).

Zapraszamy do składania oferty na usługę, której przedmiotem będzie Dostarczenie usługi w zakresie audytu zewnętrznego projektu badawczo-rozwojowego zgodnie z wytycznymi NCBiR.,
Kod CPV: 79212000-3 – Usługi audytu

1.    Zamawiający:

Pachemtech Spółka z ograniczona odpowiedzialnością,
z siedzibą w Płocku, nr KRS 0000359856, nr NIP 7743149795,
adres do korespondencji 09-411 Płock, ul. Kobiałka 7A,
tel. +48 24 367 25 00; mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2.    Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest Audyt zewnętrzny projektu, który należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe zalecanymi przez NCBiR.

 • Nr Projektu POIR.01.01.01-00-0377/17.
 • Budżet Projektu wynosi 5 315 02,95 PLN,
 • realizowanych jest 7 Celów projektowych w 8 etapach, (w tym 4 etapy badań przemysłowych i 5 etapów prac rozwojowych),
 • wystawiono 17 wniosków sprawozdawczo-rozliczeniowych,
 • wnioski zawierały 128 faktur zakupowych materiałów i usług,
 • w ramach realizacji prac rozliczono 28 671 rbg.
 • prace wykonywane były z udziałem 1 podwykonawcy
 • miejscem realizacji prac była siedziba Spółki.

3.    Celem przeprowadzenia audytu projektu, jest wydanie przez audytora opinii na temat:

1) wiarygodności danych liczbowych i opisowych zawartych w dokumentach związanych z realizowanym projektem;

2) realizacji wydatków i uzyskania założonych efektów związanych z audytowanym projektem, zgodnie z wymaganiami zawartymi we wniosku, decyzji lub umowie;

3) poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej dla danego projektu ewidencji księgowej;

4.    Audyt projektu obejmuje sprawdzenie:

1) osiągnięcia celu projektu oraz zgodności realizacji projektu z umową:

2) poprawności księgowania wydatków poniesionych w ramach realizowanego projektu, ich zasadności, sposobu udokumentowania i wyodrębnienia w ewidencji księgowej;

3) płatności wydatków związanych z projektem;

4) wiarygodności i terminowości sprawozdań z realizacji projektu;

5) terminowości rozliczania otrzymanych środków finansowych na realizację projektu;

6) sposobu monitorowania realizacji celów projektu;

7) sposobu przechowywania zabezpieczania dokumentacji dotyczącej projektu;

8) przestrzegania przepisów o rachunkowości, zamówieniach publicznych i finansach publicznych, w tym w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych;

9) funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w odniesieniu do realizacji projektu;

10) realizacji wniosków i zaleceń z wcześniejszych kontroli i audytów;

5.    W przypadku gdy przeprowadzenie audytu wymaga specjalistycznej wiedzy, umiejętności lub kwalifikacji, audytor może powołać, na swój koszt, rzeczoznawcę.

6.    Na podstawie zebranych dowodów audytor sporządza pisemne sprawozdanie z audytu, zwane dalej „Sprawozdaniem”.

 • Sprawozdanie winno być przekazane Zlecającemu w terminie do 7 dni od dnia zakończenia audytu w formie papierowej i elektronicznej (PDF).
 • Sprawozdanie winno spełniać wymagania określone przez NCBiR w odpowiednich wytycznych dla podmiotów audytujących projekty badawczo-rozwojowe.
 • Oferent, w przypadku uwag ze strony NCBiR, zobowiązuje się do dokonania zmian i uzupełnień Sprawozdania w terminie 5 dni roboczych od otrzymania informacji o uwagach bez dodatkowego wynagrodzenia. Audytor jest obowiązany również do udzielania wyjaśnień w zakresie objętym audytem NCBR oraz upoważnionym przez NCBR osobom.

7.    Audytor jest obowiązany zachować poufność i nie naruszać tajemnic audytowanych podmiotów w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zamawiający wymaga podpisania Oświadczenia o poufności stanowiącego załącznik do niniejszego Zaproszenia do składania ofert.

8.    Audyt przeprowadza audytor, którym może być:

1) osoba spełniająca warunki określone w art. 286 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z póź. zm.);

2) osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zatrudniająca przy przeprowadzaniu audytu osoby, o których mowa w pkt. 1).

3) W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie zostanie udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (szczegóły w Oświadczeniu o braku powiązań).

4) Audytorem nie może być:

 1. a) podmiot zależny od audytowanego podmiotu
 2. b) podmiot dokonujący badania sprawozdania finansowego audytowanego podmiotu w okresie 3 lat poprzedzających audyt.

9.    Planowany termin zakończenia prac i przekazania Sprawozdania
30 czerwiec 2022.

 • Termin zakończenia prac może ulec zmianie z ważnych powodów.
 • Zamawiający zastrzega możliwość naliczenia kar umownych w przypadku przekroczenia ustalonego przez strony terminu zakończenia prac, w wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

10. Ważność oferty nie krótsza niż 30 dni.

11. Oferta winna zawierać:

 • cenę ryczałtową netto i brutto za komplet wykonanych prac,
 • proponowane warunki płatności,
 • planowany termin rozpoczęcia i zakończenia prac.
 • Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

12. Oferta winna być przesłana do dnia 23 maja 2022 do godz. 12.00 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub do siedziby Spółki

13. Kryterium wyboru dostawcy usługi będzie cena.

 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zwiera najniższą cenę netto.
 • Oferent, który złożył najlepszą, ważną ofertę zostanie zaproszony do ustnych negocjacji.

14.  Warunkiem ważności oferty jest wypełnienie:

 • Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 • Oświadczenia o poufności stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego
 • Oświadczeniu o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego

15. Wybór wykonawcy nastąpi do dnia 26.05.2022 roku w oparciu o oferty złożone w formie pisemnej lub mailowej w terminie określonym w niniejszym zaproszeniu. Oferent, który złożył najlepszą, ważną ofertę zostanie zaproszony do ustnych negocjacji.

16. Decyzja o wyborze wykonawcy zostanie umieszczona na stronie www.pachemtech.eu

17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania w każdym czasie bez podania przyczyn.

 

ZAŁACZNIKI:

1. Załacznik nr 1 - Formularz ofertowy

2. Załacznik nr 2 - Oswiadczenie o poufnosci

3. Załacznik nr 3 - Oswiadczenie o braku powiązań

 

Przygotował: Adam Wiśniewski

Zatwierdził:               Roman Kempiński              Zbigniew Paćkowski

 

ROZSTRZYGNIĘCIE PRZETARGU

Notatka nr 1

z wyboru Oferenta w postępowaniu 2022_24

mającego na celu wybór Dostawcy usługi Audytu zewnętrznego Projektu. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”. Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

 1. Postępowanie realizowane było zgodnie z Procedurą ogólną nr PO-19, tryb zapytania o cenę, kryterium oceny ofert była najniższa cena netto.
 2. Opracowane na podstawie Zapotrzebowania nr 2022_24 Zapytanie ofertowe zostało upublicznione w dniu 13 maja 022 na stronie internetowej Spółki oraz przesłany drogą mailową do 3 znanych potencjalnych Oferentów:
 3. W wyniku prowadzonego postępowania do dnia 23 maja 2022, wpłynęły dwie oferty przesłane drogą mailową:
 • dnia 18-05-2022, Kancelaria Audytorska Krzysztof Rychtel na kwotę 10 999,00 pln netto (13 528,77 pln brutto)
 • dnia 20-05-2022, ADD VALUE Waldemar Karpiński na kwotę 8 000,00 pln netto (9 840,00 brutto)
 1. Po analizie ofert i załączników, stwierdzono, że obydwie oferty są ważne, a oferenci nie są związani z Zamawiającym kapitałowo.
 2. Po analizie ofert, jako Dostawcę usługi audytu wybrano firmę ADD VALUE Waldemar Karpiński za kwotę 8 000,00 (osiem tysięcy) pln netto (kryterium najniższej ceny).
 3. Do wybranego oferenta zostanie przesłane Zlecenie, a informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana na stronie internetowej Spółki.

24 maja 20220.

 • Notatkę opracował : Adam Wiśniewski
 • Notatkę zatwierdził: Roman Kempiński, Zbigniew Paćkowski,