Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

REV_19_19

Deemulgator typu „reverse demulsifier”

Informacje ogólne:

REV_19_19 jest deemulgatorem typu „reverse demulsifier”, przeznaczonym do rozbijania emulsji woda-węglowodory typu O/W, który rozdziela emulsję na fazę wodną i węglowodory, równocześnie przeciwdziałając korozji i tworzeniu się osadów parafinowych.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 °C  - ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3 860-960 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  < -30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C  > 27 PN-EN ISO 2719:2007
Temperatura mętnienia °C < -30 PN-ISO 3015:2005

Zastosowanie:

REV 19_19 może być stosowany na platformach wiertniczych i w naziemnych kopalniach ropy naftowej.

Przed skierowaniem produktu na konkretną platformę wiertniczą/ do konkretnej kopalni ropy, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej i wody, pobranych na konkretnej platformie wiertniczej/ w konkretnej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie REV_19_19 to 10-80 ppm w sposób ciągły , zalecana dawka to 30-50 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody.

Pakowanie:

REV_19_19 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.