Pachem-CWR-1011 - Inhibitor korozji olejodyspergowalny-wodorozpuszczalny

            PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

Pachem-CWR-1011 to Inhibitor korozji olejodyspergowalny--wodorozpuszczalny do stosowania w przemyśle wydobywczym ropy - do ciągłego dozowania, do ochrony odwiertów, urządzeń wydobywczych i rurociągów transportujących ropę naftową w kopalniach ropy naftowej i gazu.

Inhibitor korozji Pachem-CWR-1011 jest inhibitorem korozji typu film forming, do dozowania ciągłego w ilości 10-100 mg/litr ropy i wody.
Pachem-CWR-1011 zawiera składniki tworzące na powierzchni instalacji trwałą powłokę antykorozyjną oraz składniki neutralizujące czynniki korozyjne zawarte w ropie naftowej, a składniki te są w sposób ciągły uzupełniane.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  820-900 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C < 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach  -  dobra  ocena wizualna

Zastosowanie:

  • Tworzy film ochronny chroni przed działaniem siarkowodoru H2S, ditlenku węgla CO2 i chlorków, nie dopuszczając do powstawania wżerów oraz zapobiegając korozji równomiernej.
  • Zapewnia maksymalną ochronę przed korozją nawet przy ekstremalnie wysokiej zawartości wody w węglowodorach. 
  • Inhibitor rozpuszcza się w wodzie, wykazuje przy tym doskonałe właściwości przeciwdziałania tworzeniu się emulsji ropy naftowej z wodą złożową, a jego zastosowanie powoduje, że rozdział obu faz: ropy naftowej i wody, podczas procesu odstawania, następuje w czasie do 15 sekund. 
  • Zalecany jest do dozowania ciągłego, ale można go również dozować okresowo.
  • Rozpuszczony w metanolu może być stosowany jako inhibitor hydratów i korozji.

Sposób użycia:

Dozowanie w sposób ciągły 10-100 ppm, zalecane 20-50 ppm, w przeliczeniu na objętość ropy naftowej i wody złożowej lub okresowo co kilka dni w ilości 100-200 ppm.

Pakowanie:

Pachem-CWR-1011 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu