Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

UKR_129_20

Inhibitor korozji-deemulgator

Informacje ogólne:

UKR_129_20 jest to specjalnie opracowany inhibitor korozji-deemulgator, który jest przeznaczony do zastosowania w kopalniach gazowo-kondensatowych o dużym zasoleniu. UKR_129_20 jest przeznaczony do ciągłego dozowania. Jest to czynnik chemiczny oferujący ochronę antykorozyjną szczególnie w systemach zawierających CO2, H2S i chlorki. Specjalnie dobrane inhibitory korozji tworzą trwałą warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i przeciwdziałają tworzeniu się porów nawet w bardzo agresywnych środowiskach. UKR_129_20 jest klarowną cieczą zachowująca swoją postać w szerokim zakresie stosowanych temperatur od -30°C do +55°C.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 °C  -  Ciecz o barwie bursztynowej  PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 20 °C  kg/m3  900 - 1100 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia °C  <-30 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C  > 23 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 °C mm²/s < 50 PN-EN ISO 3104:2004

Zastosowanie:

UKR_129_20 jest przeznaczony do systemów gaz-kondensat gazowy-woda, które zawierają siarkowodór, dwutlenek węgla i chlorki. Chroni odwierty i rurociągi od korozji.
• tworzy trwałą, bardzo cienką warstwę ochronną na powierzchniach rurociągów i urządzeń, która chroni je przed korozją,
• jego unikalne właściwości antykorozyjne zapewniają pełną ochronę przed powstawaniem porów korozji nawet w bardzo agresywnych środowiskach.

Przed skierowaniem wielofunkcyjnego pakietu inhibitor korozji-deemulgator, do zastosowania w kopalniach gazowo-kondensatowych do konkretnej kopalni, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu wody/kondensatu gazowego/ropy naftowej, pobranych na konkretnej platformie wiertniczej/ w konkretnej kopalni gazowo-kondensatowej.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie UKR_129_20 to 15-200 ppm w sposób ciągły , zalecana dawka to 25-100 ppm, w przeliczeniu na objętość wody.

Pakowanie:

UKR_129_20 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.