Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

WM_24_20

Inhibitor korozji do wody morskiej

Informacje ogólne:

WM _24_20 jest to innowacyjny inhibitor korozji, przeznaczony do wody morskiej, do stosowania na platformach wiertniczych. WM_24_20 chroni przed korozją instalacje do zatłaczania wody z powrotem do górotworu oraz chroni przed osadzaniem się kamienia. Jest łatwo biodegradowalny.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Barwa, w 20 °C  -  Ciecz o barwie bursztynowej  PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 20 °C  kg/m3  1000 - 1100 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  <0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C  > 99 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość w temp. 20°C °C > 7 PN-EN ISO 3104
Temperatura mętnienia °C < 0 PN-ISO 3015:2005

Zastosowanie:

WM_24_20 przeznaczony jest głównie do stosowania na platformach wiertniczych, może być zastosowany w naziemnych kopalniach ropy naftowej.

Przed skierowaniem produktu do konkretnej kopalni ropy/ na platformę wiertniczą, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu wody złożowej, pobranej w tej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie WM_24_20 to około 50 ppm

• do ochrony przed korozją instalacji na platformach wiertniczych do zatłaczania wody z powrotem do górotworu – do ciągłego dozowania, dozowanie około 50 ppm
• do ochrony przed korozją instalacji do zatłaczania wody w naziemnych kopalniach ropy i gazu – do ciągłego dozowania, dozowanie około 50 ppm

Pakowanie:

WM_24_20 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.