Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr POIR.01.01.01-00-0377/17 pt. „Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym”

CLAR_10

Klaryfikator emulsji wodnych

Informacje ogólne:

CLAR_10 to innowacyjny klaryfikator do oczyszczania wody po deemulgowaniu. Jest w formie ciekłej co zdecydowanie ułatwia dozowanie. Jest bardziej efektywny niż znane i stosowane klaryfikatory komercyjne.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 °C  -  Ciecz bezbarwna PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 °C  kg/m3 960-1020 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  °C  > 0 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  °C > 60 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 °C mm²/s < 7 PN-EN ISO 3104:2004

 

Zastosowanie:

CLAR_10 przeznaczony jest głównie do stosowania na platformach wiertniczych, może być zastosowany w naziemnych kopalniach ropy naftowej.

Przed skierowaniem produktu do konkretnej kopalni ropy/ na platformę wiertniczą, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu wody złożowej, pobranej w tej kopalni ropy.

Sposób użycia:

Typowe dozowanie CLAR_10 wynosi 5-50 ppm wagowych. Zalecana dawka wynosi 5-20 ppm.

Pakowanie:

CLAR_10 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych i luzem (cysterny). Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Właściwości i dane przedstawione powyżej są prezentowane w celach informacyjnych. Szczegółowe właściwości produktu oraz gwarantowane poziomy efektywności podawane są naszym klientom w oparciu o ustaloną dawkę dozowania, właściwości paliw bazowych oraz szczegółowe wymagania klienta.