PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

Czasowa ochrona wyprodukowanych wyrobów metalowych przed korozją obejmuje zespół czynności zabezpieczających ich przed korozją i rdzewieniem w okresie ich obróbki, montażu, magazynowania, transportu i użytkowania. Korozję powoduje obecność tlenu, wody, kwasów, zmiany temperatury, kwaśne opary, duża wilgotność, pot z rąk i inne szkodliwe substancje. Ważnym czynnikiem wpływającym na przebieg procesów korozji jest skład chemiczny wyrobu, znacznie łatwiej ulegają korozji stale węglowe niż stopowe, duży wpływ ma również jakość powierzchni i stopień przetworzenia metalu oraz rodzaj obróbki, której był poddany metal. Czasowa ochrona polega na konserwacji wyrobów metalowych łatwo usuwalnymi lub nie wymagającymi usuwania środkami konserwacyjnymi oraz na pakowaniu ochronnym. Oleje konserwacyjne powinny być nakładane na czystą powierzchnię, możliwie szybko po obróbce metalu, aby zapobiec powstaniu korozji wywoływanej obecnością tlenu, wody, kwasów, zmianami temperatury, kwaśnymi oparami, dużą wilgotnością oraz innymi szkodliwymi substancjami. Pachem-OO-4018_5 jest olejem konserwacyjnym zawierającym głębokorafinowane oleje naftowe pozbawione aromatów oraz dodatki uszlachetniające przeciwdziałające korozji stali i miedzi, dyspergujące, odwadniające i przeciwutleniające.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  830-900 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >  95 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 40 0C mm2/s   4 -6 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach  -  bardzo dobra  ocena wizualna
Liczba kwasowa mg KOH/g < 2 PN-85/C-04066
Temperatura mętnienia °C < -15 PN-ISO 3015, ASTM D 2500
liczba zmydlania mg KOH/g 3 - 8 PN-83/C-04043

Zastosowanie:

Pachem-OO-4018_5 przeznaczony jest do średniookresowej ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną powierzchni wyrobów metalowych, w tym łożysk tocznych, podczas ich składowania, transportu i użytkowania, w zależności od warunków składowania, od 8 do 15 miesięcy. Pachem-OO-4018_5 tworzy miękkopowłokową, równomierną, trwałą warstwę ochronną, wykazującą zdolność wypierania wilgoci z powierzchni chronionych oraz posiada dobre własności ochronne przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi. Charakteryzuje się niską lepkością, tworzy cienkie warstwy olejowe o grubości do 2 mikrometrów o dobrych własnościach ochronnych. Wykazuje dobrą przyczepność do metalu, ma wysoką zdolność do wypierania wody z powierzchni metalu, nie wykazuje skłonności do emulgowania z wodą. Charakteryzuje się niską temperaturą płynięcia i umożliwia pracę precyzyjnych wyrobów, zabezpieczonych olejem konserwacyjnym w niskich temperaturach tj. do -40 °C. Charakteryzuje się wysoką temperaturą zapłonu dlatego też nie stwarza problemów podczas magazynowania. Wykazuje dobre własności smarne, w związku z tym posiada własności oleju smarnego i nie wymaga usuwania przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia

Sposób użycia:

Powierzchnia przeznaczona do zakonserwowania olejem powinna być sucha, wolna od rdzy i kurzu. Olej ochronny PACHEM-OO-4018_5 nakładany jest na zimno przez natryskiwanie, smarowanie, zanurzanie.

Pachemtech sp. z o.o. produkuje również środki konserwujące Pachem-OO-4018_15 (w klasie lepkości 15-20 mm2/s) przeznaczony do czasowej ochrony przed korozją precyzyjnych przyrządów pomiarowych.

Pakowanie:

Pachem-00-4018_5 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu