PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

  • Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK -4917 jest przeznaczony do mycia wyrobów metalowych oraz do międzyoperacyjnej ochrony przeciwkorozyjnej.
  • Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK -4917 jest przeznaczony do stosowania głównie w przemysłach, w których wytwarzane są wyroby metalowe o wysokim stopniu
    obróbki powierzchni, między innymi w przemyśle precyzyjnym, łożyskowym, narzędzi pomiarowych i w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Środek myjąco-konserwujący PACHEM-SMK -4917 zawiera lekkie głębokorafinowane oleje naftowe pozbawione aromatów oraz dodatki uszlachetniające: przeciwkorozyjne,
    myjące i przeciwutleniające.
  • Środek myjąco-konserwujący Pachem-SMK-4917 charakteryzuje się wysoką efektywnością myjącą, dobrymi właściwościami przeciwkorozyjnymi oraz brakiem skłonności do
    pienienia.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie jasnożółtej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  800-850 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 25 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  >  100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 20 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach  -  bardzo dobra  ocena wizualna
Temperatura mętnienia °C < -30 PN-ISO 3015, ASTM D 2500
Zawartość wody metodą Fischera % (m/m) < 0,05 ​PN-EN ISO 12937

Zastosowanie:

Środek myjąco-konserwujący Pachem-SMK-4917 przeznaczony jest do międzyoperacyjnego lub końcowego mycia i czyszczenie wyrobów, z równoczesną czasową ich konserwacją. Pozwala na usunięcie pozostałości cieczy i olejów obróbkowych, soli hartowniczych, roztworów trawiących, past szlifierskich, drobnych opiłków metalowych oraz innych zanieczyszczeń, przed ostatnią fazą technologiczną jaką jest lakierowanie lub ostateczna konserwacja wyrobu.

Sposób użycia:

Procesy mycia z zastosowaniem Pachem-SMK-4917 winny odbywać się w specjalnych warunkach, w urządzeniach zamkniętych umożliwiających:
• filtrację i dekantację rozpuszczalnika (preparatu),
• praktyczną izolację pracowników obsługujących linię od wpływu rozpuszczalnika na drogi oddechowe i skórę,
• ograniczających wpływ składników preparatu na środowisko,
• ze względu na wysoką temperaturę zapłonu instalacja nie wymaga specjalnego wykonania instalacji elektrycznej.
W przypadku konieczności wykonania czynności mycia z użyciem niewielkich ilości preparatu Pachem-SMK-4917 nie jest wymagana specjalna komora, należy zapewnić skuteczną wentylację.

Pakowanie:

PACHEM-SMK -4917 jest dostępny w beczkach 200 litrowych, DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu