PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Pachem-CR-1021

Wielofunkcyjny pakiet przeciwkorozyjny i antyosadowy do instalacji wodnych chłodzących

Informacje ogólne:

Pachem-CR-1021  jest innowacyjnym, wielofunkcyjnym pakietem inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator osadów stosowany do wodnych instalacji chłodzących w przemyśle rafineryjnym, wydobywczym i energetycznym, który oparty jest na fosfonianach, polimerach i kopolimerach oraz przyjaznych dla środowiska inhibitorach korozji.
  Pachem-CR-1021 zapobiega tworzeniu się i wytrącaniu się osadów soli nieorganicznych, głównie węglanów wapnia. Ddysperguje wytrącające się osady węglanów. Zapobiega korozji równomiernej, wżerowej, kawitacyjnej, podosadowej i szczelinowej. Jest skuteczny w szerokim zakresie parametrów wody obiegowej.
   Wykazuje  niski wpływ na środowisko. Nie zawiera nieorganicznych fosforanów. Nie zawiera rakotwórczych związków tj  azotynów, chromianów, hydrazyny. Stabilny w kontakcie z utleniającymi biocydami.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz bezbarwna do żółtegoj PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3 1050-1150 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 20 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  > 100 PN-EN ISO 2719:2007
Lepkość kinematyczna w 40 0C mm2/s   < 5 PN-EN ISO 3104:2004
Rozpuszczalność w węglowodorach   nierozpuszczalny  wizualna
Rozpuszczalność w wodzie   bardzo dobra wizualna

Zastosowanie:

Zaleca się dozowanie Pachem-CR-1021 , dla zapewnienia trwałości stalowych elementów  wymienników ciepła, których żywotność  bez odpowiednich zabezpieczeń przed korozją i kamieniem wynosi 0,5 – 2 lat.
   Zastosowanie Pachem-CR-1021  spowoduje:
- Przedłużenie żywotności chronionych instalacji i aparatów
- Ograniczenie kosztów remontowych i czyszczenia
- Ograniczenie czasu postoju remontowego

Sposób użycia:

Wielofunkcyjny pakiet inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator Pachem-CR-1021 powinien być dozowany w sposób ciągły,  proporcjonalnie do ilości  wody zasilającej układ chłodzenia. Zalecane jest utrzymanie  stężenia Pachem-CR-1021  na poziomie 50-250 ppm  w układzie chłodzenia  (dawka zalecana 100 ppm). Nie zaleca się dozowania powyżej 250 ppm.
   Poziom dozowania jest uzależniony od jakości wody uzupełniającej i jakości wody znajdującej się w układzie chłodzenia. Im wyższa jest twardość ogólna i twardość węglanowa, tym wyższe  jest dozowanie.

Zaleca się przed rozpoczęciem dozowania pobranie wody z układu chłodzenia i wody uzupełniającej, w celu przeprowadzenia szczegółowych badań, a następnie właściwego  doboru dozowania.
   Przed dozowaniem Pakiet Pachem-CR-1021 można rozcieńczyć wodą zdemineralizowaną.

Pakowanie:

Pachem-CR-1021 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu