PBS                Produkt opracowany w wyniku realizacji projektu nr PBS3/A1/15/2015 pt. „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego”                   NCBiR             

Informacje ogólne:

Pachem-CWR-1021_6  jest wysokowydajnym, olejorozpuszczalnym inhibitorem korozji do dozowania okresowego, do ochrony odwiertów, urządzeń wydobywczych i rurociągów transportujących ropę naftową w kopalniach ropy naftowej . Inhibitor korozji Pachem-CWR-1021_6 jest inhibitorem korozji typu film forming, do dozowania okresowego . Zawiera składniki tworzące na powierzchni instalacji trwałą warstewkę ochronną o grubości 20-50 mikrometrów, odporną na wymywanie ropą naftową i wodą złożową. Inhibitor korozji Pachem-CWR-1021_6 chroni przed działaniem siarkowodoru H2S, ditlenku węgla CO2 i chlorków. Film ochronny nie dopuszcza do powstawania wżerów oraz zapobiega korozji równomiernej. Inhibitor wykazuje doskonałe właściwości przeciwdziałania tworzeniu się emulsji ropy naftowej z wodą złożową. Inhibitor wykazuje bardzo dobrą rozpuszczalność w ropie naftowej, oleju napędowym, kondensacie gazowym i metanolu.

Typowe właściwości fizyko-chemiczne:

ParametrJednostkaWartośćMetoda badania
Wygląd w 20 0C  -  jednorodna ciecz o barwie bursztynowej PB-01 - wydanie 1
Gęstość w 15 0C  kg/m3  850-950 PN-EN ISO 12185:2002
Temperatura płynięcia  0C  < - 5 PN-ISO 3016:2005
Temperatura zapłonu  0C  < 23 PN-EN ISO 2719:2007
pH 1% (m/m) r-ru w wodzie destylowanej  -  4 PB-03 - Wydanie nr 1
Temperatura mętnienia °C < 15 PN-ISO 3015, ASTM D 2500

Zastosowanie:

Inhibitor jest stosowany do wstępnego zabezpieczania odwiertów, pomp żerdziowych oraz rurociągów transportujących ropę naftową. Inhibitor będzie chronił przed korozją stalowe elementy oprzyrządowania.
 W rozcieńczonej formie może być również stosowany w rurociągach transportujących ropę oraz do ochrony czasowej przed korozją i rdzewieniem maszyn i ich części, środków transportu, konstrukcji stalowych w czasie ich magazynowania i transportu w okresie minimum 12 miesięcy. Dodatkowo, gdy rozpuszczalnikiem jest benzyna lakowa, może być stosowany jako rozpuszczalnikowy olej konserwacyjny przeznaczony do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną powierzchni wyrobów metalowych podczas ich składowania, transportu i użytkowania.

Sposób użycia:

Pachem-CWR-1021_6  dozuje się porcjami  w sposób okresowy  w ilości 500-2000 mg/litr ropy i wody co zapewnia ochronę przed korozją w granicach 60-90 %. W przypadku  konserwacji i zabezpieczenia  stalowych elementów oprzyrządowania może być również nakładany przy pomocy pędzla, natrysku lub przez zanurzenie.

Przed skierowaniem olejorozpuszczalnego  inhibitora korozji  Pachem-CWR-1021_6 do konkretnej kopalni ropy naftowej, wskazana jest ocena jego właściwości funkcjonalnych przy zastosowaniu ropy naftowej/wody złożowej, pobranych w kopalni ropy naftowej . Skłonność do emulgowania jest  typową właściwością dla środków przeciwkorozyjnych, która powoduje, że woda i mieszanina węglowodorów tworzą emulsję. Utworzona emulsja może być stabilna, co znacząco pogarsza jakość ropy naftowej. Profilaktycznie zaleca się sprawdzenie  sposobu  dozowania  inhibitora  przed zastosowaniem.

Pakowanie:

Pachem-CWR-1021_6 jest dostępny w beczkach 200 l lub DPPL 1000 litrowych. Inny sposób pakowania jest możliwy na życzenie klienta.

Karta MSDS (tylko dla zarejetrowanych klientów):

Uwaga: Powyższe dane i właściwości należy traktować jedynie informacyjnie. Szczegółowe właściwości, wytyczne stosowania oraz gwarantowane poziomy efektywności podajemy naszym klientom w Waunkach Technicznych Produktu