Oznaczanie skłonności do separacji asfaltenów w olejach ciężkich za pomocą optycznego urządzenia skanującego wg normy ASTM D 7061

Niniejsza metoda służy do oszacowania tzw. rezerwy trwałości (stabilności) oleju, która jest oznaczana na podstawie liczby separacji asfaltenów w ciężkich próbkach olejowych. Niska wartość liczby separacji wskazuje, że olej ma odpowiednią rezerwę stabilności.
Jeśli liczba separacji wynosi od 0 do 5, olej jest uważany za stabilny (mający dużą rezerwę trwałości i asfalteny nie będą się wytrącać). Jeśli liczba przyjmuje wartość od 5 do 10, rezerwa stabilności oleju będzie znacznie niższa, jednakże w tym przypadku asfalteny nie wytrącają się tak długo, jak długo olej nie jest narażony na działanie gorszych warunków przechowywania lub na ogrzewanie. Jeśli liczba separacji jest większa niż 10, rezerwa stabilności oleju jest bardzo niska i asfalteny mogą łatwo się wytrącić lub wytrącanie już się rozpoczęło.
Metoda jest użyteczna zarówno dla rafinerii, jak i bezpośrednich użytkowników olejów podczas i po ich przechowywaniu, ponieważ jest przeznaczona nie tylko do prognozowania kompatybilności olejów przed zmieszaniem, ale również do określania stabilności już zmieszanych olejów.
Zasada metody polega na tym, że próbkę olejową rozcieńcza się w odpowiedniej ilości (zależnie od rodzaju badanego oleju) heptanu, a następnie - w celu zwiększenia i osiągnięcia porównywalnej przepuszczalności dla wszystkich rodzajów olejów - miesza za pomocą mieszadła magnetycznego od jednej do kilku godzin. Po tym, dodaje się toluen, co powoduje flokulację asfaltenów i przejście oleju do oddzielnej fazy (separację). Współczynnik rozdzielania faz jest oznaczany poprzez pomiar wzrostu przepuszczalności w próbce z dna probówki do góry (lub jego części) w czasie. Badanie wykonywane jest metodą optyczną, za pomocą specjalnego urządzenia skanującego. Wynikiem analizy jest liczba separacji (%), która stanowi odchylenie standardowe średniej przepuszczalności kilku skanów.
Do wykonania badania Laboratorium Pachemtech Sp. z o.o. stosuje nowoczesne urządzenie skanujące Turbiscan Classic. Urządzenie i przykładowe próbki zaprezentowano na poniższych fotografiach.