Oznaczanie gęstości lub gęstości względnej metodą z areometrem wg PN-EN ISO 3675

 

 

Zakres: 600-1000

Jednostka: kg/m3

Metoda: areometryczna

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe i dodatki uszlachetniające

Zasada metody polega na tym, że próbka do badań jest doprowadzona do określonej temperatury, a następnie jej część jako próbka analityczna jest przenoszona do cylindra do pomiarów areometrycznych, który uprzednio został doprowadzony (w przybliżeniu) do tej samej temperatury. Odpowiednio dobrany areometr o temperaturze zbliżonej do temperatury próbki zanurza się w badanej próbce i pozwala na swobodne ustalenie się jego położenia. Po wyrównaniu się temperatury odczytuje się wskazanie areometru, zapisuje temperaturę badanej próbki i za pomocą znormalizowanych tablic przeliczeniowych odczytuje się odpowiadającą temu wskazaniu wartość gęstości w temperaturze 15 0C. Jeśli to konieczne, cylinder do pomiarów areometrycznych wraz z zawartością umieszcza się w łaźni o stałej temperaturze, aby uniknąć nadmiernych wahań temperatury w czasie pomiaru. Do wykonania badań stosowane są wzorcowane areometry oraz termometr umożliwiający odczyt temperatury badania.