Oznaczanie temperatury mętnienia wg PN-ISO 3015, ASTM D 2500

 

 Zakres: +20 do -35

Jednostka: 0C

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe

Zasada metody polega na tym, że badaną próbkę oziębia się z ustaloną szybkością i okresowo sprawdza jej wygląd. Temperaturę, w której pojawia się zmętnienie (spowodowane wydzieleniem pierwszych kryształów parafin) przy dnie probówki badawczej, przyjmuje się jako temperaturę mętnienia.

Wymagania: zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN 590 (ON) i PN-EN 14214 (FAME) temperatura mętnienia jest parametrem jakościowym przybierającym różne dopuszczalne wartości, w zależności od warunków klimatycznych panujących w poszczególnych krajach. W przypadku oleju napędowego wymaganie to obowiązuje tylko w klimacie arktycznym lub surowym klimacie zimowym i przybiera następujące wartości (podano razem z CFPP, patrz także PN-EN 116):

KLASA ON

Temperatura mętnienia, max. [0C]

Temperatura zablokowania zimnego filtra, max. [0C]

0

-10

-20

1

-16

-26

2

-22

-32

3

-28

-38

4

-34

-44

W przypadku FAME wymagania niskotemperaturowe zależne są nie tylko od klimatu panującego w danym rejonie, ale także od ich docelowego przeznaczenia (samoistne paliwo lub komponent dodawany do ON). Dla 100 % FAME używanego jako paliwo w silnikach samochodowych z zapłonem samoczynnym lub w zastosowaniach grzewczych, wymaganym niskotemperaturowym parametrem jakościowym jest tylko CFPP. W przypadku FAME używanego jako komponent oleju napędowego, wymagania przedstawiają się następująco:

GATUNEK

Temperatura mętnienia, max. [0C]

Temperatura zablokowania zimnego filtra, max. [0C]

a

16

13

b

13

10

c

9

5

d

5

0

e

0

-5

f

-3

-10