Oznaczanie temperatury zablokowania zimnego filtra wg PN-EN 116

 

Zakres: + 15 do -45

Jednostka: 0C

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe

Zasada metody: polega na tym, że próbka paliwa, chłodzona w ściśle określonych warunkach, jest zasysana do pipety w warunkach kontrolowanego podciśnienia, przez znormalizowany filtr. Procedura jest powtarzana w trakcie chłodzenia paliwa po każdym obniżeniu temperatury o 1 0C, poczynając od temperatury pierwszego oznaczenia. Oznaczenie prowadzone jest tak długo, aż ilość wydzielających się z roztworu kryształów parafiny spowoduje zatrzymanie lub spowolnienie przepływu paliwa tak, że czas napełniania pipety przekroczy 60 s lub paliwo nie spływa całkowicie z powrotem do naczynia pomiarowego, przed kolejnym oziębieniem o 1 0C.

Wymagania: zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN 590 (ON) i PN-EN 14214 (FAME) temperatura zablokowania zimnego filtra (CFPP) jest parametrem jakościowym przybierającym różne dopuszczalne wartości, w zależności od warunków klimatycznych panujących w poszczególnych krajach. W przypadku oleju napędowego dla klimatu umiarkowanego ustalono sześć gatunków różniących się CFPP, a dla klimatu arktycznego lub surowego klimatu zimowego, piec różnych klas paliwa. Wymagania zależne od warunków klimatycznych zawarto w tabelach przedstawionych poniżej.

Tabela nr 1. Wymagania dla oleju napędowego (ON)

Klimat umiarkowany

Klimat arktyczny lub surowy zimowy

GATUNEK ON

CFPP, max. [0C]

KLASA ON

CFPP, max. [0C]

A

+ 5

0

-20

B

0

1

-26

C

-5

2

-32

D

-10

3

-38

E

-15

4

-44

F

-20

   

 

Tabela nr 2. Wymagania dla estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) stosowanych jako paliwo do pojazdów z silnikiem Diesla (B100) lub komponent do oleju napędowego

FAME jako paliwo do pojazdów z silnikiem Diesla

Komponent do ON

Klimat umiarkowany

Klimat arktyczny

GATUNEK FAME

CFPP, max. [0C]

KLASA FAME

CFPP, max. [0C]

GATUNEK FAME

CFPP, max. [0C]

A

+ 5

0

-20

A

+ 13

B

0

1

-26

B

+ 10

C

-5

2

-32

C

+ 5

D

-10

3

-38

D

0

E

-15

4

-44

 

F

-20