Oznaczanie stabilności oksydacyjnej metodą przyspieszonego utleniania wg PN-EN 14112 i PN-EN 15751

 

 

Zakres: 0,5 - 60

Jednostka: godzina [h]

Badane obiekty: oleje napędowe, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME), biopaliwa: oleje napędowe z FAME

Zasada metody polega na tym, że przez próbkę, której temperatura doprowadzona jest do określonej wartości, przepuszcza się strumień oczyszczonego powietrza. Lotne związki, uwalniane z próbki w procesie utleniania, przechodzą wraz z powietrzem do naczynia zawierającego wodę demineralizowaną lub destylowaną oraz zaopatrzonego w elektrodę do pomiaru przewodności właściwej. Elektroda połączona jest z jednostką pomiarową i rejestrującą. Wskazuje ona koniec okresu indukcyjne go w chwili, gdy przewodność właściwa zaczyna gwałtownie wzrastać. Przyspieszony wzrost jest spowodowany dysocjacją lotnych kwasów karboksylowych, które tworzą się w procesie utleniania i zostają zaabsorbowane w wodzie.

Wymagania: zgodnie z wymaganiami zawartymi w normach PN-EN 590 (ON) i PN-EN 14214 (FAME) stabilność oksydacyjna powinna wynosić:

  - dla ON: min. 20 h,

  - dla FAME: min. 8 h.