Oznaczanie właściwości antykorozyjnych uszlachetnionych olejów mineralnych i innych płynów naftowych w obecności wody wg PN-ISO 7120 i ASTM D 665

 Metoda: wizualna

Zasada metody polega na tym, że cylindryczny pręt stalowy jest zanurzony w mieszaninie 300 ml badanego oleju z 30 ml wody destylowanej lub syntetycznej wody morskiej. Olej z wodą jest mieszany w temperaturze 60 ± 1 0C. Zaleca się, aby czas kondycjonowania wynosił 4 h, jednakże możliwe jest wydłużenie lub skrócenie tego czasu. Pręt stalowy poddawany jest ocenie wizualnej (przy odpowiednim świetle, bez powiększenia) na obecność rdzy i, jeśli to konieczne, na stopień rdzewienia. Wg opisanej metody pręt pomiarowy uważa się jako zardzewiały jeśli jakaś plamka lub smuga rdzy jest na nim widoczna w danych warunkach oznaczenia. Zgodnie z wymaganiami normy przeprowadza się dwa pomiary i olej kwalifikuje się jako spełniający wymagania, gdy oba pręty pomiarowe są pozbawione śladów rdzy.

Niekiedy pożądane może być określenie stopnia rdzewienia. W zależności od wyglądu pręta obowiązuje następująca klasyfikacja: lekkie rdzewienie, umiarkowane rdzewienie i silne rdzewienie. Opisana metoda dotyczy określania skuteczności w zapobieganiu korozji stalowych elementów konstrukcyjnych mających kontakt z wodą, uszlachetnionych olejów mineralnych (w szczególności olejów do turbin parowych), jak również innych olejów mineralnych, takich jak oleje hydrauliczne czy obiegowe.