Oznaczanie zanieczyszczeń w średnich destylatach naftowych wg PN-EN ISO 12662

Zakres: 1-30

Jednostka: mg/kg

Metoda: wagowa

Badane obiekty: oleje napędowe, oleje opałowe, estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)

Zasada metody polega na tym, że porcję próbki o objętości 800 ml waży się i sączy z zastosowaniem próżni przez uprzednio zważony sączek membranowy. Sączek z pozostałością przemywa się, suszy i waży. Zawartość zanieczyszczeń jest obliczana na podstawie różnicy mas sączków i jest określana w odniesieniu do masy próbki w mg/kg.

Wymagania: zgodnie z wymaganiami PN-EN 590 olej napedowy nie powinien zawierać więcej niż 24 mg/kg zanieczyszczeń stałych.