Oznaczanie skłonności biodiesla (B100) do blokowania filtra paliwa metodą filtrowania po wychłodzeniu wg ASTM D 7501

 

filtr

 

Zakres: 20-720

Jednostka: s

Badane obiekty: estry metylowe kwasów tłuszczowych (FAME)

Niektóre substancje, które są lub wydają się być rozpuszczalnymi w biodieslu w temperaturze pokojowej, w trakcie chłodzenia lub pozostawaniu przez dłuższy czas w temperaturze pokojowej, będą wypadać z roztworu i mogą powodować zatykanie filtra. Takie zjawisko zaobserwowano zarówno w przypadku biopaliwa B100, jak i mieszanek BXX. Substancje te mogą powodować zatykanie filtrów. Niniejsza metoda może być stosowana w wymaganiach technicznych i specyfikacjach, jako sposób kontrolowania poziomu zawartości w biodieslu i jego mieszaninach dodatkowych składników powodujących blokowanie filtra. Paliwa B100 charakteryzujące się krótkim czasem filtracji, przypuszczalnie zapewnią zadowalające funkcjonowanie mieszanek biodiesla BXX przynajmniej do temperatury mętnienia mieszanek.

Zasada metody polega na utrzymywaniu 300 ml biodiesla przez 16 h w temperaturze 4,5 ± 0,5 0C, następnie pozostawieniu do podgrzania do temperatury 25 ± 1 0C i poddaniu filtrowaniu próżniowemu przez pojedynczy filtr z włókna szklanego o rozmiarze 0,7 µm pod regulowanym podciśnieniem - (70-85 kPa).

Wg wymagań zawartych w normie ASTM D6751 „Biopaliwo (B100) przeznaczone do stosowania jako surowiec do mieszania z paliwami ze średnich destylatów. Wymagania i metody badań",  max. czas przefiltrowania 300 ml próbki nie powinien przekraczać 360 sekund.  Niektórzy klienci (odbiorcy estrów) stosują wyższe wymagania, np. 200 sekund