Oznaczanie wskaźnika lepkości na podstawie lepkości kinematycznej wg PN-ISO 2909:2009/Ap1:2010

 

 

Metoda: z obliczeń

Badane obiekty: paliwa i biopaliwa ciekłe oraz inne produkty naftowe i dodatki uszlachetniające

Zasada metody: metoda polega na obliczeniu wskaźnika lepkości z zastosowaniem znanych korelacji na podstawie wyników badań lepkości kinematycznej w temperaturach 40 i 100 0C, oznaczonych za pomocą znormalizowanej metody badawczej (patrz PN-EN ISO 3104).