firma2_980_352 zdjecie_980_352 instal2_980_352 firma1_980_352 instal_980_352

Tytuł projektu: "Innowacyjne deemulgatory i inhibitory korozji poprawiające efektywność energetyczną ropy naftowej, gazu ziemnego i gazoliny oraz ograniczające zanieczyszczenie wód i ścieków w przemyśle rafineryjnym oraz wydobywczym"

 

PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0377/17

Projekt realizowany od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r.  wspólnie z INiG - PIB Kraków jako podwykonawcą

W ramach projektu zostaną opracowane technologie:

 1. Innowacyjny deemulgator do odsalania rop parafinowych o indeksie API powyżej 40°, do elektrodehydratorów w rafineriach, który będzie efektywnie odsalał ropę naftową dodatkowo przeciwdziałając korozyjne i tworzeniu się osadów.
 2. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji z udziałem aromatycznych rop asfaltenowych, o indeksie API poniżej 40°, do elektrodehydratorów w przemyśle wydobywczym ropy, który efektywnie rozdzieli emulsję na czyste fazy węglowodorową i wodną oraz obniży lepkość ropy naftowej.
 3. Innowacyjny inhibitor korozji do wody morskiej do instalacji na platformach wiertniczych, który będzie chronił przed korozją instalacje do zatłaczania wody z powrotem do górotworu.
 4. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O na dwie czyste fazy: ropę naftową i wodę, o dodatkowych właściwościach przeciwkorozyjnych i przeciwdziałających osadom.
 5. Innowacyjny deemulgator typu „reverse demulsifier”, w tym klaryfikator wody, do rozbijania emulsji woda-węglowodory typu O/W, który będzie rozdzielał emulsję na fazę wodną i węglowodory, równocześnie przeciwdziałając korozji, tworzeniu się osadów parafinowych i mineralnych.
 6. Innowacyjny ekologiczny deemulgator oparty na ekologicznych rozpuszczalnikach, zawierający ekologiczne składniki powierzchniowoczynne, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, który będzie rozdzielał emulsję ropa naftowa-woda na fazę wodną i węglowodorową; do zastosowania zwłaszcza na platformach wiertniczych.
 7. Innowacyjny wielofunkcyjny, wysokowydajny pakiet inhibitor korozji-deemulgator, dla złóż kondensatowych, którego zadaniem będzie równoczesna ochrona przed korozją instalacji oraz efektywny rozdział wydobywanego medium na czyste fazy: gaz ziemny, ropę naftową, gazolinę i wodę złożową.

Zakłada się, że w wyniku projektu powstanie minimum 8 innowacji produktowych wdrożonych w kraju i za granicą oraz min. 8 zgłoszeń patentowych.

Koszt całkowity: 5 315 023,95 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3 755 099,95 PLN

 

O firmie


 Jesteśmy firmą nową ale dzięki osobom ją tworzącym, posiadamy ogromne, wieloletnie doświadczenie w zakresie technologii paliw, biopaliw, technologii rafineryjnych oraz technologii produkcji wszelkiego rodzaju dodatków uszlachetniających do benzyn, olejów napędowych, biopaliw. Posiadamy także doświadczenie w opracowywaniu i produkcji dodatków specjalnych stosowanych między innymi jako chemikalia procesowe wspomagające lub ochronne w procesach chemicznych oraz w procesach wydobycia ropy naftowej i gazu. Specjalistyczne laboratorium badawczo-analityczne świadczy usługi badawcze w zakresie analiz produktów naftowych, a zwłaszcza paliw i biopaliw, a także usługi związane z analityką środowiskową.

Dodatki do olejów napędowych

Pachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do olejów napędowych poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmniejszające ilość tworzących się osadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, mikrobójcze, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania olejów napędowych.

 Lista dodatków do oleju napędowego oferowanych przez Pachemtech

Dodatki do benzyn

Pachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do benzyn poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmnieszające ilość tworzących się odpadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania benzyn.

Lista dodatków do benzyn oferowanych przez Pachemtech (lista jest w trakcie uzupełniania)

Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego.

 

logo-PBS

logo-NCBiR

Projekt współfinansowany ze środków NCBiR w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce B. Projekt jest realizowany od stycznia 2015 r. do grudnia 2017 r. Projekt NCBiR w ramach PBS; nr PBS3/A1/15/2015; „Innowacyjne środki chemiczne z udziałem zmodyfikowanej imidazoliny dla przemysłu rafineryjnego, wydobywczego ropy naftowej, hutniczego i maszynowego".  Projekt realizowany wspólnie z INiG - PIB Kraków.

Głównym celem projektu jest:

 • Optymalizacja technologii wytwarzania nowej zmodyfikowanej pochodnej imidazoliny.
 • Opracowanie inhibitorów korozji do strumieni węglowodorowych dla przemysłu rafineryjnego.
 • Opracowanie pakietu inhibitor korozji-inhibitor kamienia-dyspergator, do zamkniętych instalacji wodnych chłodzących, do stosowania w przemyśle rafineryjnym, hutniczym i energetycznym.
 • Opracowanie inhibitorów korozji do stosowania w przemyśle wydobywczym ropy naftowej.
 • Opracowanie nowoczesnych olejów konserwacyjnych o zwiększonej ochronie przed korozją, w tym środków myjącokonserwujących i środków do ochrony czasowej przed korozją atmosferyczną.

 

Dodatki do LPG

Dodatki do LPG obejmują gównie inhibitory korozji gwarantujące utrzymanie korozji na poziomie wymaganym przez normy lub indywidualne wymagania odbiorców.  Oferujemy także doddatki wielofunkcyjne, zawierające między innymi składniki smarnościowe, składniki zabezpieczające gniazda zaworowe silników przed zużyciem.

Lista oferowanych przez Pachemtech dodatków do LPG

Badania laboratoryjne

Laboratorium oferuje usługi w zakresie:

 • Badania paliw ciekłych: olejów napędowych, olejów opałowych
 • Badania biopaliw ciekłych i biokomponentów: estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME), olejów napędowych z dodatkiem FAME
 • Badania innych produktów naftowych

Dodatki do olejów napędowych

Pachemtech oferuje wysokiej jakości wielofunkcyjne dodatki do olejów napędowych poprawiające między innymi właściwości myjąco dyspergujące (zapewniające czystość zaworów, układu zasilania paliwem, zmniejszające ilość tworzących się osadów itp.), antykorozyjne, smarnościowe, przeciwpienne, mikrobójcze, zapachowe ...

Oferujemy także dodatki jednofunkcyjne, np. zapewniające utrzymanie odpowiednich właściwości antypiennych lub antykorozyjnych lub też zapewniających ochronę mikrobiologiczną systemów magazynowania olejów napędowych.

 Lista dodatków do oleju napędowego oferowanych przez Pachemtech