PACHEMTECH LOGO 50

logo-NCBiR

Projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Działania 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Umowa nr POIR.01.01.01-00-0377/17

Projekt realizowany od lipca 2018 r. do czerwca 2021 r.  wspólnie z INiG - PIB Kraków jako podwykonawcą

W ramach projektu zostały opracowane technologie:

  1. Innowacyjny deemulgator do odsalania rop parafinowych o indeksie API powyżej 40°, do elektrodehydratorów w rafineriach, który będzie efektywnie odsalał ropę naftową dodatkowo przeciwdziałając korozyjne i tworzeniu się osadów.
  2. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji z udziałem aromatycznych rop asfaltenowych, o indeksie API poniżej 40°, do elektrodehydratorów w przemyśle wydobywczym ropy, który efektywnie rozdzieli emulsję na czyste fazy węglowodorową i wodną oraz obniży lepkość ropy naftowej.
  3. Innowacyjny inhibitor korozji do wody morskiej do instalacji na platformach wiertniczych, który będzie chronił przed korozją instalacje do zatłaczania wody z powrotem do górotworu.
  4. Innowacyjny wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O na dwie czyste fazy: ropę naftową i wodę, o dodatkowych właściwościach przeciwkorozyjnych i przeciwdziałających osadom.
  5. Innowacyjny deemulgator typu „reverse demulsifier”, w tym klaryfikator wody, do rozbijania emulsji woda-węglowodory typu O/W, który będzie rozdzielał emulsję na fazę wodną i węglowodory, równocześnie przeciwdziałając korozji, tworzeniu się osadów parafinowych i mineralnych.
  6. Innowacyjny ekologiczny deemulgator oparty na ekologicznych rozpuszczalnikach, zawierający ekologiczne składniki powierzchniowoczynne, zwłaszcza pochodzenia roślinnego, który będzie rozdzielał emulsję ropa naftowa-woda na fazę wodną i węglowodorową; do zastosowania zwłaszcza na platformach wiertniczych.
  7. Innowacyjny wielofunkcyjny, wysokowydajny pakiet inhibitor korozji-deemulgator, dla złóż kondensatowych, którego zadaniem będzie równoczesna ochrona przed korozją instalacji oraz efektywny rozdział wydobywanego medium na czyste fazy: gaz ziemny, ropę naftową, gazolinę i wodę złożową.

W wyniku projektu powstało 16 innowacji produktowych oraz 8 zgłoszeń patentowych.

Koszt całkowity: 5 315 023,95 PLN, w tym kwota dofinansowania: 3 755 099,95 PLN

W wyniku realizacji projektu do oferty produktów Pachemtech wprowadzono:

DR_217_20 Deemulgator do ropy naftowej

DR_221_20 Deemulgator do ropy naftowej

DR_222_20 Deemulgator do ropy naftowej

DR_280_20 Deemulgator do ropy naftowej

DR_281_20 Deemulgator do ropy naftowej

WM_24_20 Inhibitor korozji do wody morskiej

WM_44_20 Inhibitor korozji do wody morskiej

WM_54_20 Inhibitor korozji do wody morskiej

WM_55_20 Inhibitor korozji do wody morskiej

WO_152 Wielofunkcyjny deemulgator do rozbijania emulsji ropa naftowa-woda typu W/O

ECO_70 Ekologiczny deemulgator głównie dla platform wiertniczych

ECO_125 Ekologiczny deemulgator głównie dla platform wiertniczych

REV_19_19 Deemulgator typu "reverse demulsifier"

REV_38_20 Deemulgator typu "reverse demulsifier"

CLAR_10 Klaryfikaror emulsji wodnych

UKR_129_20 Inhibitor korozji - deemulgator